طنز خرید سربازی

یکشنبه 27 دی 1394 ساعت 14:11

هرچه مدرک تحصیلی پایین تر قیمت خرید سربازی ارزونتر!

اگر دوره من این اتفاق افتاده بود اصلا دیپلم نمیگرفتم، ۱۰ میلیون می دادم سربازی می خریدم و بعد ۱ میلیون میدادم دیپلم می گرفتم و ۴ میلیون هم می گذاشتم جیبم...

البته این تصمیم جدید برای مشمولان غایب است، پس مسئولین برای جلوگیری از ترک تحصیل و غیبت مشمولان در آینده راهکار دومی هم بی اندیشند

وگرنه برخی از پسر بچه های امروز در آینده بی سواد یا کم سواد خواهند بود. (احسان میرزائی)

 

خبر به نقل از کانال گلونی:

مبلغ خرید خدمت سربازی سال ۹۵ اعلام شد.

ﻣﺪرک تحصیلی ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺎﻟﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻏایب:

زﻳﺮدﻳﭙلم ۱۰۰ میلیون ریال

دیپلم ۱۵۰ میلیون ریال

ﻓﻮق دیپلم ۲۰۰ میلیون ریال

ﻟﻴﺴﺎنس ۲۵۰ میلیون ریال

ﻓﻮق‌ﻟﻴﺴﺎنس ۳۰۰ میلیون ریال

دﻛﺘﺮای ﻏﻴﺮﭘﺰشکی ۳۵۰ میلیون ریال

دﻛﺘﺮای ﭘﺰﺷﻜﻲ ۴۰۰ میلیون ریال

ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ۵۰۰ میلیون ریال

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.